To tytuł zabaw­nej kome­dii dla dzieci, którą będzie można wkrótce obej­rzeć na deskach Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Spektakl zosta­nie zapre­zen­to­wany pod­czas finału kon­kursu „Dziecięce Interpretacje” 2 kwiet­nia. Wstęp będzie wolny.

„Duży, zie­lony pro­blem” to sztuka autor­stwa Elżbiety Jodko-Kuli, którą zre­ali­zo­wał Młodzieżowy Zespół Teatralny dzia­ła­jący w Środowiskowym Domu Kultury w Skopaniu pod kie­row­nic­twem arty­stycz­nym Wojciecha Gwoździowskiego.

Jest to bar­dzo zabawna kome­dyjka o zwa­rio­wa­nym wujku z Australii, który prze­syła dzie­ciom w paczce żywego kro­ko­dyla. Jak się oka­zuje, kro­ko­dyl jest oswo­jony i umie mówić  po pol­sku. Cała zabawa zaczyna się wtedy, kiedy zie­lo­nego przy­ja­ciela trzeba ukryć przed rodzi­cami i chorą na serce ciotką… Sztuka poka­zuje jak wiele nie­spo­dzia­nek może spo­wo­do­wać dziwny pre­zent, a ponadto dowo­dzi, że dzieci lepiej od doro­słych umieją się odna­leźć w zaska­ku­ją­cej sytu­acji.

Spektakl będzie można obej­rzeć 2 kwiet­nia w sali wido­wi­sko­wej TDK o godzi­nie 13.00. Wstęp jest wolny. 

Tego dnia w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbę­dzie się finał XIV Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce Interpretacje”. Wystąpią uczest­nicy eli­mi­na­cji miej­skich, które odbyły się w TDK oraz w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Więcej infor­ma­cji o kwa­li­fi­ka­cjach można zna­leźć tutaj. Początek prze­słu­chań kon­kur­so­wych o godzi­nie 10.00. Zapraszamy!